Az Proficit.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a kiadványai és szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Ésszerű ellenőrzést biztosítunk azok felett a személyes azonosító adatok, információk felett, amelyeket ügyfeleink megosztanak velünk.

(Személyes azonosító adatnak, információnak számít mindaz, amely összefüggésbe hozható az ügyféllel). Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. Az Proficit.hu gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Bármilyen online adatgyűjtés esetén részletes tájékoztatót bocsátunk a felhasználók rendelkezésére az Internet keretein belül. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján is tájékoztatjuk.

A Proficit.hu kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Személyes adatokat csak a hirdető kifejezett kérésére adunk ki harmadik személynek.